The Univeristy of Melbourne The Royal Melbourne Hopspital

A joint venture between The University of Melbourne and The Royal Melbourne Hospital

Publication

The metabolic hormone leptin promotes the function of TFH cells and supports vaccine responses


Author(s):

Jun Deng, Qian Chen, Zhian Chen, Kaili Liang, Xin Gao, Xiaohui Wang, Fadzai V. Makota, Hong Sheng Ong, Yanmin Wan, Kaiming Luo, Dongcheng Gong, Xiang Yu, Sarina Camuglia, Qunxiong Zeng, Tao Zhou, Feng Xue, Jing He, Yunbo Wei, Fan Xiao, Jianyang Ma, Danika L. Hill, Wim Pierson, Thi H.O. Nguyen, Haibo Zhou, Yan Wang, Wei Shen, Lingyun Sun, Zhanguo Li, Qiang Xia, Kun Qian, Lilin Ye, Steven Rockman, Michelle A. Linterman, Katherine Kedzierska, Nan Shen, Liwei Lu, Di Yu

Details:

Nature Communications, Volume 12, Issue 1, 2021-12-01, Article number 3073

Article Link: Click here

Affiliations:

 • Shanghai Jiao Tong University School of Medicine
 • Fudan University
 • Faculty of Medicine
 • Peking University People's Hospital
 • The University of Hong Kong, Shenzhen Institute of Research and Innovation
 • ANU College of Health & Medicine
 • University of Melbourne
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Third Military Medical University
 • Qilu University of Technology
 • Medical School of Nanjing University
 • The Babraham Institute
 • Seqirus
 • Chongqing International Institute for Immunology